Brief Introduction to the Branch of Beijing ZhongYin (Shenzhen) Law Firm
  • Branch Secretary: Xie Lanjun  • Branch Deputy Secretary: Li Liangji  


  • Organizing Committee: Pan Liang


  • Promoter: Li Xingxing


  • Disciplinary Committee: Gao Jinghe


First Party Group
Team leader: Huang Biao
Team member: Xie Lanjun      Zheng Hanhong      Liu Guoliang      Mao Chunhua      Wang Jiarong      Liu Huijuan      Gong Xiaojuan      Gong Gu      Chen Junrui      Zhang Yuefeng      Lei Anrui      Li Kai
Second Party Group

Team leader: Mo Jiahui

Team member: Gao Jinghe      Li Xingxing      Li Danyi      Zhang Tongbing      Yi Yang      Lu Hang

      Lin Kaisen      Zeng Suqing      Liu Jie      Xiong Cheng      Feng Xiangwei      Cao Yang      Zhao Yiqiao

Third Party Group

Team leader: Liu Quan

Team member: Li Liangji      Pan Liang      Tan Yueqi      Liao Yeming      Han Huanhuan     

Liao Yeming      Chen Lu      Qiu Jie      Wang Wen      Wang Yu      Wu huili      Luo Shan